• Rafitry ny kabary

  Ny kabary

  Teny mivaingana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena...

  Teny mitondra fanovàna, na fahatsapana ny misy sy ny tsy misy....

  Teny enti-mandranitra ny saham-pahalalan'ny isam-batan'olona...

  Teny enti-mifehy sy mifampifehy...

  Teny enti-manangana iarovana....

  Teny ifaharan'ny fanapahan-kevitra noraisina...

                  Raha tsorina dia tsy voafehy amin'ny hoe "ny kabary dia lahateny atao amim-peo avo, ravahina ohabolana sy hainteny ary oha-pitenenana ny kabary mba entina ampitan-kafatra..."

  Io no famaritana nentina hatreto

                  Fa raiso tsirairay ireo voatanisa etsy ambony ary tovano amin'ny fahatsapanao ny kabary ihany koa; ho hitanao fa tontolo midadasika sarotra faritana ary tsy voafaritra ny atao hoe kabary.

                   Tsy diso velively akory ny famaritana avy amin'ireo boky sy loharom-pahalalana miresaka momba ny kabary. Kanefa anjarantsika no mampifanovona ny famaritana any amin'ireny takelaka ireny mba hahazoantsika famaritana mifandraika amin'ny fahatsapantsika ny kabary sy ny maha-izy azy ny kabary.

   

  Ny resaka

  Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika. Ary tsy misy mihitsy mampiavaka anao amin'ireny mpikabary malama vava ireny afa-tsy ny hoe " mbola votsa vava ianao." Fa ao anatitsika Malagasy no mikoriana ny loharon-kabary: Tahaka ny rano am-pasika hoy ny Ntaolo, tazanin-tsy hita, antsakàna ao ihany.

  Ny fisainana

  Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany. Kanefa tsy izay ve ilay fisainana sy fahendrena tena harena raketin'ny kabary? Ny fandàlana ny nentin-drazana, ny fifanajàna, ny fifankatiavana, ny fifampifehezana, ny fitehirizana ny haren-tsaina sns.

      Ohatra vitsy ireo entiko anombohana ity resaka kabary ity, sy ilazako aminao fa tandra vadin-koditra aminao ny Kabary. Ary na izaho na ianao dia afaka hanandratra hatrany ny hasin'izany kolontsaina malagasy izany.