• Avela ho samy diso

  HO FAHADISOAKO NY MITELINA NY ANDRO LASA HO ISAN'NY TADIDY
  SAINGY RAISIKO NY AHY HO HELOKA TSY MILA IFONANA
  HO JALY TSY ILANA RANOMASO
  HO HAIZINA TSY MILA MPITSOLO
  SATRIA MAZAVA AMIN'NY ANTSIPIRIHANY
  FA NY IRAY AMITSIKA TSY MAINTSY DISO
  KA RAHA IZAHO IZAY
  DIA HO AHY NY HADISOANA
  SAINGY IZAHO TSY HIFONA
  NA INONA METY HIHATRA NA INONA HIDONA

  TSY MANINONA KOA FA AVELAO ANDRAMAKO HOSITRANINA NY RATRA
  NAVELAN'NY FIAINANTSIKA
  TAO ANATY FO
  DIA SAMIA MANANGANA NY FONENANY LAVITRY NY ALOKA MANDINDONA
  SAMIA MITADY HAZAVANA FA SAMY NANARY TENA
  FA TONTOLO TSY MIFANGORAKA NY ANTSIKA
  SAMY ZAZA TSY VONONA NY HIFAMPITAIZA;

  SAMIA AMIN'IZAY MIVIMBINA NY OLANY
  SAMIA MITONDRA NY TENANY
  REHEFA TSY AFAKA NY HIFAMPITONDRA ENY AMIN'NY TONTOLO SAIKA HANJAKANA MIARAKA
  SAMIA MITSINJO NY HO AVINY
  REHEFA TSY VONONA NY HIARA-HITSINJO HO AVY IOMBONANA
  FA TOA TONTOLO IFAMITAHANA NO HIFAMBOSENA ISAN'ANDRO IZAO
  TONGAVA MIHITSY LAVITRA HO REHAREHAN'NY DINIKA VITSY NIFANAOVANA.


  MAHAZO MANANTENA FAHATANTERAHA-TSITRAPO IZAY LAVITRY NY SAKANA
  MAHAZO MITELINA FANADINOANA IZAY EFA VITA VELOMA
  MAHAZO MITAZANA ALOKA MANDALO IZAY TADY HO TRA-NENINA
  FA ETO TONTOLO TSY MIFANGORAKA
  TANETY TSY MIFANKA-TRATRA,
  SAMY MIANOKA NY ANJARA MASOANDRONY.


  NY AMPINGA

  « Ho mazava ny tontoloNy Adrisa »