• Ampahany tapany tapaka

  Ny zavatra mba nilainay anie ho'aho dia ny mba hiara-hiaina aminareo e,

  hizara ny hatsembohanareo fotsiny,

  hiraradraraka tsy misy fetra;

  dia mba hiara-hiasa ama-minitra kely hamokatra kely be dia be…

  Fa ianareo malailay tsy mety tia anay foana,

  nefa miara-mihosona sy miara-mionona aminay marain-dava izao…

  Nefa avelanareo hilalao (ny) tanana izahay,

  avelanareo hiraviravy tsy hay tanana ny fanirinay,

  dia modinareo tsy hita akory koa aza ny am-pahany betsaka mba efa natolotray ho hajan-tsata mifono ao aminareo.

  Ritra ihany ity rano an-tsinibe tany ity rey olona,

  nefa ny hetaheta tsy afaka…

  ritra ihany ho’aho ny rano nefa tsy mba nisy nisotro fa very nitsika moramora…tao…

  Ny zavatra mba nilainay anie ho’aho dia ny mba hiara-hiaina aminareo e,

  hizara izay mba azo zaraina sy hanolotra izay mba azo hifanolorana;

  dia mba tapitra izay izahay sy ianareo izay…

  « Zoro malia »